Koopstromen onderzoek 2021

Het Koopstromenonderzoek 2021 is een belangrijke schakel voor velen die zich inspannen om onze binnensteden en centra vitaal en toekomstbestendig te houden. Wij hopen dat u, mede door dit onderzoek, lokaal en regionaal goede keuzes in het winkellandschap kunt maken.

Onze dorpen en steden zijn het thuis van onze inwoners. Aantrekkelijke en vitale winkel- en centrumgebieden zijn belangrijk. Winkels, horeca en andere voorzieningen zorgen voor reuring en levendigheid. Het geeft de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te ontspannen. De laatste jaren is er een grote verandering te zien in het koopgedrag van consumenten. Klanten kopen steeds meer online en zijn er inmiddels aan gewend dat pakketten snel, soms dezelfde dag in huis zijn. De coronacrisis en maatregelen die daarmee samengaan, versterken de verandering van kooporiëntaties van consumenten. De druk op de detailhandel sector neemt toe met het gevolg dat meer fysieke winkels de deuren sluiten. Dit heeft een negatieve impact op de leefbaarheid van centra en binnensteden. Tegelijkertijd groeit het belang van horeca en andere consumentenvoorzieningen in centra. Door de veranderingen in koopgedrag, hebben ondernemers en overheden behoefte aan nieuwe en actuele informatie. Het Koopstromenonderzoek 2021 brengt opnieuw het consumentengedrag in kaart. Het geeft antwoord op vragen als: Waar doen mensen hun dagelijkse boodschappen? En waar kopen ze hun kleding of laptop? Doen ze dit online of gaan ze hiervoor juist naar een centrum? Het onderzoek heeft een bredere insteek dan vorige edities: ook de functie van horeca, ontspanning en dienstverlening in centrumgebieden is in beeld gebracht. Immers, winkelgebieden zijn steeds vaker een mix van allerlei functies. Daarnaast staat het onderzoek ook nadrukkelijk stil bij de impact van de coronacrisis op bezoekersstromen. Ook de manier waarop klanten/ consumenten boodschappen doen en winkelen en het effect op de perspectieven voor de detailhandel, horeca en ontspanning zijn onderzocht. Naast een bredere inhoudelijke oriëntatie van het onderzoek is ook het onderzoeksgebied fors vergroot ten opzichte van de edities uit 2016 en 2018. Aanvullend op de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland en Almere en Lelystad, is het Koopstromenonderzoek 2021 ook uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant en de regio Rivierenland. Hierdoor is het grootste koopstromenonderzoek uit de geschiedenis werkelijkheid: meer dan 180.000 consumenten zijn geënquêteerd! De inzichten die we verzamelen met het Koopstromen[1]onderzoek 2021 fungeren als bouwstenen, voor het kunnen inspelen op de gevolgen van de coronacrisis. Ook biedt het onderzoek een betrouwbare onderzoek basis voor het opstellen en actualiseren van gemeentelijk, regionaal en provinciaal detailhandelsbeleid, het vormgeven van bovenlokale samenwerking en centrumvisies. In het voorliggende hoofdrapport staan de belangrijkste resultaten op hoofdlijnen. 

Alle details en onderzoeken, onder meer informatie per gemeente, woonkern en winkelgebied, vindt u op https://kso2021.nl/